GDPR směrnice

SMĚRNICE FLORBAL TACHOV, Z. S. O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obsah
Úvod
Článek 1, Osobní údaje
Článek 2, Práva a povinnosti orgánů Florbal Tachov, z. s. a funkcionářů
Článek 3, Oznamovací povinnost
Článek 4, Závěrečná ustanovení

Úvod
Florbal Tachov, z. s. (dále jako “Florbal Tachov”) vydává na základě zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující směrnici o uplatňování těchto předpisů ve Florbal Tachov.

Článek 1, Osobní údaje
1.1.
Florbal Tachov je správcem osobních údajů uživatelů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako “zákon”). Osobním údajem je podle § 4 zákona jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit.

1.2.
Údaje jsou zpracovávány za účelem naplnění cílů vytyčených ve Stanovách Florbal Tachov a evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi.

1.3.
Florbal Tachov eviduje údaje základní a doplňkové.
a) Základními (povinnými) údaji žadatele o členství fyzické osoby jsou:
Jméno a příjmení
Rodné číslo
Adresa trvalého bydliště
E-mailová adresa
b) Doplňkovými údaji, které není povinen žadatel o členství uvést, jsou další možná spojení (mobilní číslo, korespondenční adresa, apod.).
c) Základní údaje je žadatel o členství povinen uvést, popř. současný člen, fyzická osoba doplnit, a spolu s doplňkovými údaji strpět jejich zpracování v evidenci, pokud se chce podílet na činnostech organizovaných a pořádaných v rámci uskutečňování cílů Florbal Tachov. Základní identifikační údaje pokud možno ověřuje Florbal Tachov podle takových platných osobních dokladů vydaných orgány státní správy a samosprávy k prokázání totožnosti uživatele, podle nichž lze ověřit všechny základní identifikační údaje. Registrovaný uživatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit změny jména, příjmení, adresy trvalého bydliště, e-mailové adresy a případně také změny mobilního čísla.
d) Jméno, příjmení, ročník narození všech členů a v případě členů vykonávající zvláštní činnost (např. funkcionář a volená osoba Florbal Tachov, sekretář, vedoucí družstva, zaměstnanci Florbal Tachov, apod.), také kontaktní údaje mohou být uvedeny na internetových stránkách za účelem plnění poslání a plnění služeb členům.
e) Datum narození možno dále použít na blanketu “Zápis o utkání”, neboť tvoří rozhodující identifikace nutnou při posuzování oprávněnosti nastupování k utkání.

1.4.
Přihlášením se za člena, poskytuje člen v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění souhlas se shromažďováním, evidencí, úschovou, zpracováním a využíváním poskytnutých osobních údajů pro účely komunikace orgánů Florbal Tachov s členskou základnou, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z cílů Florbal Tachov, minimálně na dobu 10 let ode dne, kdy přestane vykonávat činnost, pro kterou je evidován.

1.5.
Přihlášením se za člena, poskytuje člen svolení jakýmkoli technickým způsobem pořídit a použít písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se člena, jakož i jeho projevy osobní povahy.

Článek 2, Práva a povinnosti orgánů Florbal Tachov a funkcionářů
2.1.
Funkcionáři, kteří přicházejí do styku s osobními údaji osob působících ve Florbal Tachov, jsou povinni důsledně dbát, aby nedocházelo k jejich zneužití.

2.2.
Florbal Tachov je oprávněn na vyžádání poskytovat osobní údaje uvedené v bodech 1.3. písm. a) a b) této směrnice orgánům státní správy České republiky, orgánům územních samospráv a dále Českému florbalu, ČOV a ČUS. Florbal Tachov poskytuje osobní údaje uvedené v bodech 1.3. písm. a) a b) této směrnice zejména za účelem doložení členské základny, případně v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu.

Článek 3, Oznamovací povinnost
3.1.
Florbal Tachov nepodléhá oznamovací povinnosti o zpracování osobních údajů, neboť se na něj vztahuje ustanovení § 18 odst. 1 písm. c) zák. č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které jej této povinnosti zbavuje.

Článek 4, Závěrečná ustanovení
4.1.
Tato směrnice nabývá účinnosti 8. 4. 2021.